História dverí


Dvere RC design sa nechali inšpirovať rôznymi architektonickými prvkami, smermi - ich začiatok sa datuje od stvárnenia klasického gréckeho portálu a sú spojiteľné s vnútornými dverami.
 

Portál - impulz  zrodu dnešných dverí 


Vraví sa, že staroveké Grécko je kolískou európskej civilizácie. Grécke obyvateľstvo neobišlo ani zrod dverí. Portál so stĺpami a portikus sa stal odrazovým aj keď ďalekým mostíkom tých dnešných. Portál pútal, vítal svojich obyvateľov ale aj hostí. Najrozšírenejším portálom bol portál so šambránou vlastniacou tzv. „uši“, opisovala presahujúce nadpražie. Známe sú aj slávnostné, veľmi prezdobené portály, charakteristické vysadeným triumfálnym oblúkom. Na našom území sa uchovali románske a gotické portály.
 

Románska veľkorysosť  zachovaných dverí 


Zastropenie bolo nedeliteľným typickým znakom románskych dverí. Románske dvere, brány, či portály sa vyznačovali spojením hrubých nosných stien, čo bolo výsledkom plochého alebo klenutého zastropenia s malým stúpaním. Dvere umiestňované do vnútornej strany, bohaté výzdobné stvárnenie v kostolných objektoch, boli nemým príťažlivým svedkom aj v našich zemepisných šírkach. Dvere (dosky) boli pozbíjané v kolmých vrstvách. Napriek hojnému navštevovaniu a mohutným portálom boli dvere stvárnené vo veľmi malých rozmeroch. Románske znaky nájdeme na kostole v Iliji pod Sitnom (1254) - sú pastvou pre oči svojimi rastlinnými, geometrickými a vtáčimi motívmi. Ďalšie nájdeme na kostoloch v Spišskej Sobote (1250), v Spišskej Kapitule (13.storočie), či v Bíni (13. storočie) a pod. 
 

Dvere siahajúce až k nebesám - gotické dvere 


Nové vnímanie človeka viedlo k pretvoreniu nielen filozofických úvah ale aj materiálneho sveta. Štíhlosť, odhmotnenie, používanie kameňa v tlaku - bolo výsledkom nového prepracovaného prúdu smerujúceho k duchovným výšinám kresťanského sveta. Pre dvere boli charakteristické tzv. „doskové krídla“ (spojenie u dosiek 
na zraz, spojených zvlakom a rôznorodo osadených). Nádhernú „tvár“ si gotické dvere zanechali na Slovensku najmä v kostoloch. V hradoch a kaštieľoch ich nájdeme pomenej. Kostoly v Hronskom Beňadiku, Moldave nad Bodrou (15.storočie), v Levoči (14.storočie) a pod. sú gotickými stavbami na našom území. 
 

Návrat k ľudským potrebám - renesančné dvere 


Zatiaľ, čo gotické dvere boli duchovným míľnikom, renesančné dvere 15. storočia akceptovali materiálne ľudské uspokojenie. Kazetový, či trámový strop, zarovnané podpražia dverí, architrávovy systém, prezdobené portály ukončené horizontálnym predkladom, rámová konštrukcia drevového krídla a drevené zárubne - sú nemou, ale výraznou renesančnou časticou. Dvere sa však mohli pýšiť novými prvkami akým bol ornamentálny alebo geometrický štuk. 
 

Časovo  - priestorová  divadelnosť barokových dverí 


Baroková architektúra zaznamenaná oneskoreno v našich končinách začiatkom 18. storočia bola nielen dozvukom renesancie ale aj svedkom vzniku nového poňatia priestoru a hmotného stvárnenia. Vchody dverí sa dramaticky a vrstvene dynamizujú. Zložitosť prienikov geometrických tvarov - foriem, vnité stvárnenie vyčnievajúcich kriviek zanecháva v pozorovateľovi pocity pohybového a nekonečného priestoru. Dvere (dverové krídla) bývajú zdobené rastlinnou ornamentikou, v prípade interiérového stvárnenia sa stávajú dominantným šperkom.
 

Kreativita osemnásteho až dvadsiateho prvého storočia

Charakteristickým obdobím 18. storočia a prvej polovice 19. storočia bolo znamením zhmotneních antických myšlienok, pohrávajúcich sa koketne s prvkami baroka a až po doznievajúce obdobie rokoka. Tieto podmienky dokonalo vykryštalizovali klasicistické strohé ale efektívne prvky so stlačeným oblúkom - nositeľom klasicistických portálov a dverí. Portále nesú obľúbene medailóny s reliéfmi imperátorov, ovenčené detailnými spracovanými halúzkami rôznych listnatých stromov. Empír zase „zahaľuje“ dvere do výlučne gréckeho a dórskeho slohu. Vizualizácia dverí spolu s portálmi je príkladom kanelúrových stĺpov bez pätiek. Menivosť sociálneho života, zmena myslenia a potreb dalo vzniku ďalšej forme dverí, ich častí ako portálov, či ich výplniam. Nasledujúci architektonický sloh - romantizmus sa vracia k stredovekému stvárneniu a „dobiehajúci“ eklekticizmus je zase opozičným výsledným javom svojich predchodcov. Dverám dodáva neopakovateľnú hravú atmosféru, keď dokáže vstupom do obytných objektov vytvoriť priestor rôznorodému výtvarnému umeniu, doplnenú dekoratívnosťou.

Už len krôčik viedol k vzniku dnešných dverí. Konštrukcia si vyžiadala len drobné zmeny. Technicky kvalitne spracované drevo, objavenie nových vlastností pri spracovávaní kovu a udomácnenie plastu, rozšírenie nových typov konštrukčných krídel, zárubní a kovania sú výsledkom potreby trhu a jeho trendov.

infolinka: 052/789 64 59

X